Registrační řízení

Náš seriál pro začínající podnikatele dnes doplníme o další informace týkající se registrací u správce daně ! Fyzická osoba rezident České republiky má povinnost podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, kdy započala vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů ze samostatné činnosti anebo přijala ze samostatné činnosti příjem. Pro právnickou osobu platí pro registraci lhůta 15 dnů ode dne vzniku. V přihlášce o registraci je pak možné vyznačit ihned registraci ke všem daním, u kterých poplatník předpokládá, že k nim bude povinen. Zároveň zde uvádí údaje o používaných bankovních účtech, zřízených provozovnách nebo odštěpných závodech a také údaje o tzv. plátcově pokladně. Správce daně prověřuje údaje uvádění v přihlášce k registraci a v případě pochybností může vyzvat daňový subjekt k vysvětlení nebo doplnění údajů. Správce daně do 30 dnů od dne podání přihlášky nebo od dne odstranění vady vydá rozhodnutí o registraci.

Správce daně může o registraci nebo jejím zrušení rozhodnout také z moci úřední, a to v případě, že k tomu shledá důvody a pokud daňový subjekt přihlášku k registraci nepodá, neoznámí změnu registračních údajů nebo nevyhoví výzvě k odstranění pochybností v registračních údajích. Změnu registračních údajů přitom provede pouze formou úředního záznamu. Je-li daňový subjekt nově registrován, přidělí správce daně daňové identifikační číslo, které pak daňový subjekt uvádí ve všech případech, které se týkají daně, ke které byl pod tímto daňovým identifikačním číslem registrován. Tzv. DIČo má tedy každý subjekt registrovaný k dani, ačkoliv nemusí být přímo plátcem daně z přidané hodnoty. U fyzických osob se obecně uplatňuje rodné číslo a u právnických osob jejich identifikační číslo tzv. IČO. Daňový subjekt však může mít i vlastní identifikátor, který mu správce daně rozhodnutím přidělí.

Změna místní příslušnosti

Změní-li daňový subjekt místo svého pobytu nebo sídla, má povinnost tuto skutečnost oznámit správci daně ve lhůtě 15 dnů prostřednictvím formuláře Oznámení o změně registračních údajů. Správce daně na toto Oznámení reaguje rozhodnutím, ve kterém stanoví den, od kterého přechází místní příslušnost na nového správce daně. Do té doby daňový subjekt zasílá a vyřizuje veškeré daňového záležitosti u původního správce daně. Novinkou roku 2015 je možnost správce ovlivnit místní příslušnost daňového subjektu rozhodnutím o jeho přesměrování pod jiného správce daně bez ohledu na místní příslušnost, která je obecně dána trvalým pobytem u fyzické osoby nebo sídlem u osoby právnické osoby. Důvodem rozhodnutí správce daně může být zjištění skutečného sídla daňového subjektu. GFŘ vydalo 6. Února 2015 upozornění k registračnímu údaji o skutečném sídle.