V roce 2016 čekají účetní jednotky zásadní změny vyvolané zapracováním směrnic Evropského parlamentu do zákona o účetnictví. Účetní jednotky budou nově členěny do skupin mikro, malé, střední a velké podle toho, jak naplní dvě ze tří předepsaných kritérií. Těmito kritérii jsou výše brutto aktiv, výše čistého obratu a průměrný přepočtený počet zaměstnanců zjištěné k rozvahovému dni, a to pro:

Mikro účetní jednotka - aktiva celkem 9 000 000 Kč; čistý obrat 18 000 000 Kč, průměrný počet zaměstnanců během účetního období 10.

Malá účetní jednotka - aktiva celkem 100 000 000 Kč; čistý obrat 200 000 000 Kč; průměrný počet zaměstnanců během účetního období 50.

Střední účetní jednotka - aktiva celkem 500 000 000 Kč; čistý obrat 1 000 000 000 Kč; průměrný počet zaměstnanců během účetního období 250.

Velká účetní jednotka - aktiva celkem 500 000 000 Kč; čistý obrat 1 000 000 000 Kč; průměrný počet zaměstnanců během účetního období 250.

Domnívám se, že velký podíl na podnikatelském poli budou mít právě mikro a malé účetní jednotky, které budou moci aplikovat zjednodušený rozsah vedení účetnictví a v případě malých účetních jednotek, pokud tyto nepřekročí limity pro povinný audit, nebudou muset připravovat výroční zprávu a zveřejňovat část účetní závěrky týkající se výkazu zisků a ztrát. Výkaz zisků a ztrát nebudou muset zveřejňovat také mikro podniky.

Přestože Směrnice Evropského parlamentu dovoluje mikro účetním jednotkám vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a současně povoluje nevykazovat náklady a příjmy příštích období a výdaje a výnosy příštích období, naše česká novela zákona o účetnictví toto prozatím akceptovat nebude. Kromě mikro a malých jednotek, kterým nevznikne povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, mají možnost vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu od roku  2016 pouze příspěvkové organizace, o kterých tak rozhodl jejich zřizovatel. Občanská sdružení a bytová družstva mohou sami učinit rozhodnutí, zda povedou účetnictví v plném nebo zjednodušeném rozsahu, pokud zároveň nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Velkou účetní jednotkou bude vždy subjekt veřejného zájmu a vybraná účetní jednotka (organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a zdravotní pojišťovny).

Subjektem veřejného zájmu bude v souladu s novelizovaným zákonem o účetnictví účetní jednotka, která je: 

  • a) uvedena v §      19a odst. 1 zákona o účetnictví, tj. účetní jednotka, která      je obchodní společností a je emitentem investičních cenných papírů      přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu), použije pro      účtování a sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní standardy upravené      právem Evropské unie (dále jen „mezinárodní účetní standardy“).
  • b) bankou podle zákona upravujícího činnost bank      nebo spořitelním a úvěrním družstvem podle zákona upravujícího      činnost spořitelních a úvěrních družstev,
  • c) pojišťovnou nebo zajišťovnou podle zákona      upravujícího činnost pojišťoven a zajišťoven,
  • d) penzijní společností podle zákona upravujícího      důchodové spoření nebo doplňkové penzijní spoření, nebo
  • e) zdravotní pojišťovnou podle zákona upravujícího      resortní, oborové, podnikové a další zdravotní pojišťovny.