Zářím se opět otevřely dveře základních a středních škol. A na vysokých školách byl odstartován tzv. akademický rok. Jestliže se vaše zletilé dítě soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, zajistí si potvrzení školy, které vy předložíte svému zaměstnavateli nejpozději do konce září, aby vám byla přiznáno daňové zvýhodnění ještě za měsíc září, a to v případě, že vašemu zletilému dítěti bude studium potvrzeno s účinností od 1. září. Jestliže zahájí studium později, budete moci uplatnit daňové zvýhodnění až v následujícím měsíci po měsíci, ve kterém potvrzení o studiu zaměstnavateli předložíte.

Jaká kritéria musí splňovat studium vašeho dítěte, abyste si jako rodiče mohli uplatnit daňové zvýhodnění ? Daňové zvýhodnění předně můžete uplatnit na vaše studující dítě maximálně do měsíce, ve kterém dosáhlo věku 26 let, a to za předpokladu, že studuje na střední či vysoké školy, která je jako vzdělávací instituce akreditována Ministerstvem školství a tento typ vzdělávací instituce je upraven zvláštním předpisem – zákonem o státní sociální podpoře. Jedná-li se o studium v zahraničí, je třeba nárok na daňové zvýhodnění doložit potvrzením, že studium na zahraniční střední nebo vysoké škole je postaveno na roveň studia na střední nebo vysoké škole v České republice. Koná-li vaše studující dítě zaměstnání, které trvá po celý kalendářní měsíc nebo samostatnou výdělečnou činnost, nárok na daňové zvýhodnění ztrácíte. Dítě si však může uplatnit slevu z důvodu studia.

Jaké povinnost plynou nezaopatřeným dětem, které studium ukončili a v dalším již nepokračují ? Obecně má rodič nárok na daňové zvýhodnění pro nezaopatřené dítě do 31. srpna, v případě, že dítě ukončí střední školu vykonáním závěrečné zkoušky v květnu nebo červnu stejného roku. Podmínkou však je, že dítě nezačne vykonávat vlastní výdělečnou činnost nebo není zaregistrováno na úřad práce. Absolventi středních škol, kteří byli dosud nezaopatřenými dětmi, a rozhodnou se dále nestudovat musí pamatovat na povinnost registrovat se jako plátci zdravotního pojištění, a to v případě, že nenajdou od září pracovní uplatnění, nezahájí samostatnou výdělečnou činnost nebo se nezapíší do evidence uchazečů o zaměstnání. Pojistné hradí z minimálního vyměřovacího základu. Podmínky, za kterých je uznávána nezaopatřenost dítěte jsou značně rozmanité, a proto je třeba v každé situace správně posoudit, zda nárok na daňové zvýhodnění ještě trvá nebo zanikl.