Často využívanou formou pracovního vztahu při brigádě je dohoda o provedení práce s časovým rozsahem do 300 hodin v kalendářním roce pro jednotlivého zaměstnavatele. Časový rozsah musí být v dohodě sjednán. Odměna není limitovaná, avšak také zaměstnanec, který koná činnost na základě dohody o provedení práce musí obdržet odměnu v úrovni tzv. zaručené mzdy, která je určena nařízením vlády. Nepřesáhne-li odměna částku 10 tis. Kč v kalendářním měsíci, nesráží se pojistné a také zaměstnavateli nevznikají další náklady v podobě odvodů pojistného za organizaci. I pro tzv. DPP platí, že zaměstnanec může podepsat prohlášení poplatníka a zajistit si tak základní slevu na poplatníka. Není-li prohlášení poplatníka podepsáno, je odměna do výše 10 tis. Kč zdaněna srážkovou daní 15%.

S účinností od 1. Října 2015 je novelizován zákoník práce, který mimo jiné přináší zásadní úpravu v jednostranném ukončování dohod o provedení práce.

Ukončování dohod o provedení práce bylo chápáno tak, že dohoda se ukončí uplynutím doby, na kterou byla sjednána nebo dokončením sjednaného úkolu. Bylo-li tedy nutné dohodu ukončit dříve, řešením byla vzájemná dohoda obou smluvních stran. Od 1. Října je přímo v zákoníku práce zakotveno, že pokud není způsob zrušení právního vztahu sjednán přímo v dohodě, je možné tuto dohodu ukončit dohodou smluvních stran, výpovědí s uvedením důvodu, ale i bez jeho uvedení, a to s 15ti denní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem, kdy byla druhé straně doručena. Třetí možností zrušení právního vztahu je okamžité zrušení, avšak pouze v případech, kdy by bylo možné okamžité zrušení pracovního poměru. Stejně jako musí být dohoda o provedení práce sjednána písemně, platí stejná podmínka i pro její zrušení.

Vykonáváte-li práci na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, vždy si neopomeňte vyžádat potvrzení o zdanitelném příjmu z výkonu takové činnosti. Ačkoliv může být z vaší odměny daň sražena, a vy můžete mít dojem, že státu jste již zaplatili, může pro vás být výhodné zpracovat si daňové přiznání, kde si proti své daňové povinnosti započtete daně, které vám byly již sraženy. Ve výsledku tak můžete svůj čistý příjem ještě navýšit. Daně, jó daně zpívá se v jedné pohádce……A jak na ně, Vám můžeme poradit u nás.