Ing. Karin Lišková

daňový poradce

záznamy vysílání zobrazíte proklikem

Nově se budou rozlišovat čtyři kategorie účetních jednotek – mikro účetní jednotka, malá účetní jednotka, střední účetní jednotka a velká účetní jednotka. Každá účetní jednotka musí sledovat, do které kategorie patří. Od této skutečnosti se následně odvíjí celá řada povinností. Zejména se jedná o obsah účetní závěrky, výroční zprávy, povinnost zveřejnění, ověření účetní závěrky auditorem, oceňování reálnou hodnotou a podávání zprávy o platbách vládám. Více o kategorizaci účetních jednotek: Od roku 2016 se vrací jednoduché účetnictví a mění se jednotky účetnictví 

Účetní závěrka

Účetní závěrku tvoří rozvaha (bilance), výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích (cash flow) a přehled o změnách vlastního kapitálu. Mikro a malé účetní jednotky nejsou povinny sestavovat přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.

Výroční zpráva

Výroční zprávu povinně vyhotovují účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Výroční zpráva poskytuje informace o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení účetní jednotky. Dále obsahuje (finanční i nefinanční) informace

 • o skutečnostech,      které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu      výroční zprávy,
 • o předpokládaném      vývoji činnosti účetní jednotky,
 • o aktivitách      v oblasti výzkumu a vývoje,
 • o aktivitách      v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních      vztahů, 
 • o tom,      zda účetní jednotka má pobočku nebo jinou organizační složku podniku      v zahraničí,
 • požadované      podle zvláštních právních předpisů,
 • od roku 2016 také o nabytí      vlastních akcií.

Mikro, malé a střední účetní jednotky nemusí uvádět nefinanční informace.

Zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy

Účetní jednotky zveřejňují ve sbírce listin účetní závěrku (obdobně výroční zprávu), pokud se jich povinnost vyhotovení týká. Zveřejňují v rozsahu, v jakém byla sestavena, případně v rozsahu a znění, ve kterém byla auditorem ověřena. Pouze mikro a malé účetní jednotky, bez povinnosti ověření účetní závěrky auditorem, nemusí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty.

Ověření účetní závěrky auditorem

Povinně ověřuje účetní závěrku auditor:

 • velkým účetním jednotkám      (výjimku mají vybrané účetní jednotky, které nejsou subjekty veřejného      zájmu),
 • středním účetním jednotkám,
 • malým účetním jednotkám,      jestliže se jedná o akciové společnosti nebo svěřenské fondy a      k rozvahovému dni účetního období, za něž se účetní závěrka ověřuje,      a účetního období bezprostředně předcházejícího překročily nebo již      dosáhly alespoň jednu hodnotu (tj. aktiva celkem      40 000 000 Kč, roční úhrn čistého obratu      80 000 000 Kč, průměrný počet zaměstnanců v průběhu      účetního období 50),
 • ostatním malým účetním jednotkám      (mimo akciové společnosti a svěřenské fondy), pokud k rozvahovému dni      účetního období, za něž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období      bezprostředně předcházejícího překročily nebo již dosáhly alespoň dvě      hodnoty (tj. aktiva celkem 40 000 000 Kč, roční úhrn      čistého obratu 80 000 000 Kč, průměrný počet zaměstnanců      v průběhu účetního období 50),
 • účetním jednotkám, kterým to stanovuje      zvláštní právní předpis. 

Výjimku mají účetní jednotky, které jsou v konkursu, reorganizaci, případně u nich došlo ke zrušení konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující.

Oceňování reálnou hodnotou

Oceňování jednotlivých složek majetku a závazků reálnou hodnotou není povinné pro mikro účetní jednotky. Opět zde existují určité výjimky, kupříkladu v oblasti cenných papírů a investování.

Zpráva o platbách vládám

Povinnost sestavení zprávy o platbách vládám členského státu Evropské unie nebo třetí země se vztahuje na velké účetní jednotky (včetně subjektu veřejného zájmu). Ve zprávě se budou vykazovat významné platby, které dotčené účetní jednotky odvádějí vládám zemí, ve kterých působí, a to z důvodu větší transparentnosti těchto plateb. Výjimky mají vybrané účetní jednotky působící v těžebním průmyslu a v odvětví těžby dřeva v původních lesích.

hledat

Navštivte nás

Návštěvníků

2872730
Dnes
Včera
Tento týden
Minulý týden
Tento měsíc
Minulý měsíc
Celkem
354
179
1741
5531
8033
23400
2872730

Předpověď na dnes
432

3.06%
4.11%
2.35%
1.16%
0.29%
89.03%

Vaše IP:44.211.26.178

Účtujeme v programu POHODA
Ekonomický a informační systém POHODA je komplexní systém pro řízení ekonomiky malých, středních a velkých firem. Je oborově neutrální a vhodný pro fyzické i právnické osoby. Umožňuje vést účetnictví i daňovou evidenci, řídit skladové hospodářství a zpracovávat mzdy. Plně vyhoví plátcům i neplátcům DPH, zvládne pobočkové zpracování dat, podporuje import a export dat, homebanking, elektronickou fakturaci i obchodování na internetu. Legislativní a funkční aktualizace jsou v ceně, stejně jako komplexní uživatelská podpora poskytovaná přímo výrobcem.

 

Copyright © 2024 Daňový poradce Ing. Lišková, Kroměříž. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.